Vedtægter

Overskrift 1

VEDTÆGTER FOR SKIVE MAVEDANSERFORENING§1 Foreningens navn er Skive Mavedanserforening og foreningen er stiftet den 3. april 2000. Vi har ikke et hjemsted som sådant. Vi har vores øvelokale i Spejlsalen, Hedemarken. Derudover har vi vores private adresser, hvor vi mødes på skift.


§2 Foreningens formål er at formidle, udbrede kendskab og skabe mulighed for fordybelse og udøvelse af mavedans, motionere og skabe socialt samvær.


§3 Alle, der kan gå ind for foreningens formål, kan optages som medlem.


§4 Generalforsamlingen


stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed..

stk. 2 Generalforsamlingen afholdes i marts måned hvert år

stk. 3 Der indkaldes skriftligt dertil med angivelse af dagsorden senest 2 uger før generalforsamlingen.

stk. 4 Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødet medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent for det kalenderår, hvori generalforsamlingen holdes.

stk. 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren

  4. Indkommende forslag

  5. Fastsættelse af kontingent (for efterfølgende kalenderår)

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant

  8. Evt.


stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

stk. 7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

stk. 8 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Skriftlig afstemning foretages ved personvalg, samt hvis mindst én mødedeltager begærer det.

stk. 9 Vedtægtsændringer kan vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.


§5 Foreningens daglige ledelse


stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige kalenderår, mens 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige kalenderår. Genvalg kan finde sted.

stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, bestyrelsesmedlem og suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-orden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre stemmeberettigede medlemmer er til stede.

stk. 3 Kasserer og formand er i fællesskab tegningsberettigende.

stk. 4 Der føres referat over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.


§6 Økonomi, regnskab og revision


stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

stk. 2 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

stk. 3 Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet betales én gang årligt ved opstart til undervisningen i januar. Udmeldelse sker til kassereren. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

stk. 4 Foreningens årsregnskab revideres forud for den ordinære generalforsamling af en revisor, valgt på den forudgående general forsamling. Valget til revisor gælder for ét år ad gangen.

stk. 5 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§7 Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom til formanden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 14 dage og senest 4 uger herefter.


§8 Opløsning


stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis det vedtages med 2/3 flertal på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2 Anvendelse af foreningens eventuelle overskud: Ved ophør overgår et eventuelt overskud til Thy mavedanserforening, som er i overensstemmelse med foreningens formål.


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.04 | 08:39

Hvad tid starter mavedans?

...
15.10 | 15:37

Hej Conny
Beklager, at jeg først ser din besked nu. Håber I havde en god fødselsdag.
Vi har nogle gange, et danser, som tager ud og optræder.
Hilsen Lis

...
08.10 | 17:58

Min mand holder rund fødselsdag d. 12. okt. Vil gerne høre, om der er en mavedanser, der tager ud og optræder. Jeg forestiller mig 1-2 danse, vel ca. 10-15 min

...
24.04 | 10:23

Hej Henriette. Kan du ringe på 24251132 - så finder vi ud af noget. Hilsen Marianne

...
Du kan lide denne side